7242 Sayılı Yeni İnfaz Yasasına Ait Bazı Sorular ve Cevapları

Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel gelişmeleri, kanunları ve uygulamayı yakından takip ederek infaz hukuku alanında ve özellikle kamuoyunda af yasası olarak bilinen yeni infaz yasasına ilişkin uygulamalar hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İnfaz hukukuna ilişkin işlemlerinizin takibini alanında yetkin kadromuz eliyle yürütmekteyiz.

Bu makalemizde 7242 sayılı yasa ile infaz hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler ele alınmakta ve yeni yasaya ilişkin bazı sorular cevaplanmaktadır.

7242 SAYILI YENİ İNFAZ YASASINA İLİŞKİN BAZI SORULAR VE CEVAPLARI

Ülkemiz yasaların oldukça sıklıkla değişebildiği bir ülkedir. Bu durum yeni yasaların iyi takip edilmesini ve uygulamanın yakından incelenmesini zorunlu kılmaktadır. İnfaz hukuku da bu değişikliklerden en çok pay alan hukuk dallarından biridir. Kamuoyunda uzun süreden beri tartışılan genel af meselesinden sonra 15 Nisan 2020 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun esasen bir af kanunu değildir. Söz konusu kanun ile bazı suçları kapsayacak şekilde bir defaya mahsus şartlı tahliye için cezaevinde geçirilecek sürelerin kısaltılması ve denetimli serbestlik sürelerinin uzatılması söz konusu olduğundan kamuoyunda bu yasadan af yasası olarak bahsedilmektedir.

Bu makalemizde 7242 sayılı yasa ile infaz hukukuna ilişkin yeni düzenlemeler ele alınmakta ve yeni yasaya ilişkin bazı sorular cevaplanmaktadır.

Yeni İnfaz Yasasındaki Koşullu Salıverilme Oranı Ne Kadardır?

Koşullu salıverilme, cezasının bir bölümünü ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçiren hükümlünün cezasının geri kalanı denetimli olarak geçirmesi için tahliye edilmesine imkan veren bir infaz hukuku kurumudur. 4675 sayılı yasada hükümlünün tahliye olabilmesi için iyi halli olarak cezasının 2/3’ünü infaz kurumunda geçirmesi gerekmekte iken; 7242 sayılı yeni yasa ile hükümlünün cezaevinde cezasının iyi halli olarak geçirmesi gereken oranı 1/2 olarak belirlenmiştir. Yani eski yasaya göre 6 yıl ceza alan kimse cezasının 4 yılını ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirince tahliye edilirken, mevcut yasal düzenlemede 6 yıl ceza alan hükümlü cezasının 3 yılını ceza infaz kurumunda iyi halli olarak geçirince koşullu salıverilmeden faydalanabilecektir.

Mükerrirlere özgü infaz rejiminde ve örgütlü suçlarda koşullu salıverilme oranı 3/4 olarak belirlenmiş iken yeni düzenleme ile bu oran 2/3’e indirilmiştir. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlar için 3/4 oranı korunmuştur.

Yeni İnfaz Yasasındaki Denetimli Serbestlik Süresi Ne Kadardır?

Yeni yasada 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar için denetimli serbestlik süresi bir defaya mahsus 3 yıl olarak belirlenmiştir. Bundan önce denetimli serbestlik süresi 1 yıl olarak uygulanmakta idi. Esasen bu oran 30 Mart 2020’den sonra işlenecek suçlar için yine korunmaktadır. 3 yıllık denetim süresi, söz konusu tarihten önce işlenen suçlar için bir defaya mahsus getirilmiş bir düzenlemedir. Ancak 30 Mart 2020 tarihinden sonra işlenecek suçlarda 1/2’lik koşullu salıverilme oranı aynen geçerli olacaktır.

Yeni İnfaz Yasası İle Hangi Suçlar Kapsam Dışı Bırakılmıştır?

Yeni yasa ile getirilen söz konusu şartlı tahliye oranı ve denetimli serbestlik süresi bazı suçlar bakımından uygulanmayacaktır. Kapsam dışı bırakılan suçlar şunlardır;

Kasten Öldürme Suçu,

Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Suçu ( Mağdurun Yüzünde Sürekli Değişikliğe Neden Olacak Şekilde Yaralama)

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu,

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar,

Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar,

Eziyet ve işkence suçları,

Terör suçları,

Devletin güvenliğine karşı suçlar,

Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu Kapsamına Giren Suçlar.

Hükümlü Denetimli Serbestliğe İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmezse Sonucu Ne Olur?

Hükümlü Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne müracaat etmez veya denetim süresindeki yükümlülüklerini yerine getirmez ise cezasını açık ceza infaz kurumunda yerine getirecektir.

Çocuk Hükümlüler Cezalarının Ne Kadarını İnfaz Kurumunda Geçirecekler?

30 Mart 2020’ye kadar suç işleyen çocuk hükümlülerin 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdikleri 1 gün 3 gün, 18 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdikleri 1 gün 2 gün sayılacaktır. Bu düzenleme belirttiğimiz gibi 30 Mart 2020 tarihine kadar işlenen suçlar için geçerlidir. Bu tarihten sonra işlenen suçlar için çocuk hükümlülerin ceza infaz kurumunda geçirdikleri süre 15 yaşını dolduruncaya kadar 1 gün 2 gün olarak hesap edilecektir. Yine bu tarihten sonra işlenen suçlar için çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirecekleri süreye ilişkin olarak bir indirim söz konusu değildir.

Yeni İnfaz Yasasında Açık Cezaevindeki Hükümlülere İlişkin Bir Düzenleme Mevcut Mudur?

Açık cezaevinde bulunan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanan hükümlüler 31 Mayıs 2020’ye kadar izinli sayılacaklardır. Bu süre gerektiğinde Sağlık Bakanlığı’nın önerisiyle her defasında iki ayı geçmemek üzere Adalet Bakanlığı’nca üç kez uzatılabilecektir.

Hangi Durumlarda Hükümlünün Cezası Konutunda İnfaz Edilebilir?

Kadın, çocuk veya 65 yaşını doldurmuş kişilerin mahkum oldukları toplam 1 yıl, 70 yaşını doldurmuş kişilerin mahkum oldukları toplam 2 yıl, 75 yaşını doldurmuş kişilerin mahkum oldukları toplam 4 yıl veya daha az süreli hapis cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi karar verebilir.

Toplam 5 yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan veya adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlülerin maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyeceği tespit edilenlerin cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi karar verebilir.

Doğurduğu tarihten itibaren 6 ay geçen ve toplam üç yıl veya daha az süreli hapis cezasına mahkum olan ya da adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilen hükümlü kadınların cezasının konutunda çektirilmesine infaz hakimi tarafından karar verilebilir. Bu talepte bulunabilmek için kadının doğurduğu tarihten itibaren bir yıl altı ay geçmemiş olması gerekir. Konutta infaza karar verdikten sonra çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa infaz hakimi konutta infaz uygulamasına dair kararı kaldırır. Özel infaz usulüne göre geçirilen süre, infaz aşamasından mahsup edilir.

Kimler Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarından Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Geçecekler?

Terör suçları, örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak suçları ile örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan mahkum olanlar ile ikinci defa mükerrir olanlar ve koşullu salıverilme kararının geri alınması nedeniyle cezası aynen infaz edilenler hariç olmak üzere, kasıtlı suçlardan toplam üç yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar, taksirli suçlardan toplam beş yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkum olanlar, adli para cezası infaz sürecinde hapis cezasına çevrilenler, İcra ve İflas Kanunu gereğince tazyik hapsine tabi tutulanlar geçebilir.

Hükümlülerin kapalı ceza infaz kurumundan açık ceza infaz kurumuna ayrılmalarına, yapılan değerlendirme sonucunda karar verilir.

Açık Ceza İnfaz Kurumundaki Hükümlüler Hangi Nedenle Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna Gönderilir?

Firar edenler veya başka bir fiilden dolayı haklarında tutuklama kararı verilenler, kınamadan başka bir disiplin cezası alıp, bu cezası kesinleşmiş olanlar veya asayiş ve düzenin sağlanması amacıyla disiplin cezası kesinleşmemiş olsa bile eylemi kurum düzeni ya da kişi güvenliği bakımından tehlike oluşturanlar ile açık ceza infaz kurumu şartlarına veya çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları saptananlar idare ve gözlem kurulunun kararı ve infaz hakiminin onayıyla kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilir.

Oğuz Hukuk Bürosu olarak güncel gelişmeleri, kanunları ve uygulamayı yakından takip ederek infaz hukuku alanında ve özellikle kamuoyunda af yasası olarak bilinen yeni infaz yasasına ilişkin uygulamalar hakkında profesyonel danışmanlık hizmeti sunmaktayız. İnfaz hukukuna ilişkin işlemlerinizin takibini alanında yetkin kadromuz eliyle yürütmekteyiz.