10 Soruda Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu çok yaygın bir suç türüdür. Eylemin suç teşkil edip etmediği veya suç teşkil ediyor ise hangi kategoriye girdiği hususunda avukat yardımı alınması faydalı olacaktır. Oğuz Hukuk Bürosu olarak kasten yaralama suçu ile ilgili müvekkillerimize profesyonel danışmanlık, soruşturma ve dava takibi hizmeti sunarak adaletin tesisine ve hakkın teslimine katkı sunmaya çalışmaktayız.

10 SORUDA KASTEN YARALAMA SUÇU

Kasten Yaralama Suçu Nedir?

Kasten yaralama suçu bilerek ve isteyerek başkasının vücuduna acı verilmesi, sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulması eylemidir.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Nedir?

Kasten yaralama suçunun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 86/1. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre kasten yaralama suçunun temel şeklinin cezası 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Hakim bu cezayı, somut olaya göre T.C.K.’nun 61/1. maddesi uyarınca suçun işleniş biçimini, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zamanı ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zararın ağırlığını, failin kasta dayalı kusurunun ağırlığını, failin güttüğü amaç ve saiki göz önünde bulundurarak tayin edecektir.

Kasten Yaralama Suçunun Daha Ağır Ya Da Daha Hafif Cezalandırılmasını Gerektiren Haller Nelerdir?

3.1. Daha Az Cezayı Gerektiren Hal (Basit Yaralama)

T.C.K.’nun 86/2. maddesinde düzenlenen kasten yaralama suçunun kişi üzerindeki etkisinin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde suçun temel şekline göre daha az cezaya hükmedilecektir. Buna göre, basit yaralama için 4 aydan 1 yıla kadar hapis veya adli para cezası öngörülmüştür. Hakim seçenek yaptırımlardan adli para cezası veya hapis cezasından birini seçecektir. Adli para cezası uygulamada genel olarak hapis cezasının her bir günü için 20 TL üzerinden tayin edilmektedir.

Basit yaralama, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek yaralanmayı ifade etmektedir. Yaranın iyileşmesi için belirli bir süreç geçmesi gerekmeyen kolayca tedavi edilebilen yaralanmalar bu kapsamdadır. Örnek olarak kişiye tokat atılarak acı çekmesine sebep olunması, kişinin vücudunda pansumanla iyileşebilecek küçük sıyrıklar, çizikler veya kızarıklık oluşması bu kapsamdadır.

3.2.Daha Ağır Cezayı Gerektiren Nitelikli Haller

Kasten yaralama suçunun üstsoya, altsoya, eşe veya kardeşe karşı işlenmesi halinde, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle veya silahla işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu durumda örnek olarak T.C.K. m.86/1 uyarınca alt sınırdan 1 yıl hapis cezası alan failin cezası yarı oranında artırılarak 1 yıl 6 aya çıkarılacaktır. T.C.K. m. 86/2 uyarınca basit yaralama suçundan, alt sınırdan 4 ay hapis cezası alan failin cezası yarı oranında artırılarak 6 aya çıkarılacaktır. Kasten yaralama suçunun canavarca hisle işlenmesi halinde ise verilecek ceza bir kat artırılacaktır. Bu husus 7242 sayılı yeni yasa ile getirilmiştir.

Kasten Yaralama Suçu Şikayete Bağlı Bir Suç Mudur?

Kural olarak Cumhuriyet Savcısı kasten yaralama suçu şüphesini öğrendikten sonra soruşturmayı kendiliğinden yürütür. Ancak basit yaralama şeklinde işlenen kasten yaralama suçu şikayete tabidir. Soruşturma aşamasında basit yaralama sonucu mağdur olan kişinin şikayetçi olmaması veya mağdurun şikayetinden vazgeçmesi halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Yargılama aşamasında şikayetten vazgeçme halinde ise düşme kararı verilecektir. Ancak kasten yaralama suçunun yukarıda saydığımız nitelikli halleri basit yaralama şeklinde işlense bile, bu suçların takibi şikayete bağlı olmayacaktır. Örnek olarak altsoy, üstsoy ve kardeşe karşı işlenen kasten yaralama eyleminin neticesi basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilse dahi bu suç şikayete tabi bir suç değildir. Yani mağdur şikayetçi olmasa dahi bu eylem adli makamlarca kendiliğinden takip edilecektir.

Kasten Yaralama Suçu Uzlaşmaya Bağlı Bir Suç Mudur?

Soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı, kasten yaralama suçu işlendiğine dair yeterli şüphe bulunduğuna kanaat getirmesi halinde ve eylemin uzlaştırmaya tabi suçlar kapsamında kalması halinde dosyayı Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki uzlaştırma bürosuna gönderir. Uzlaştırma bürosu taraflara ulaşarak uzlaşma zemini olup olmadığını araştırır. Tarafların uzlaşması halinde kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecektir. Uzlaşma sağlanamaması halinde ise şüpheli hakkında iddianame düzenlenerek kamu davası açılacaktır. Kasten yaralama suçunun uzlaşmaya tabi bir hali işlense de kasten yaralama suçu ile birlikte uzlaştırmaya tabi olmayan bir suç işlenmesi halinde dosya uzlaştırma bürosuna gönderilmeyecek ve uzlaştırmaya tabi olmayan suçla beraber şüpheli hakkında kasten yaralama suçundan da kamu davası açılacaktır. Kasten yaralama suçunun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde sadece uzlaşan fail uzlaşmadan yararlanacak ve hakkında kamu davası açılmayacaktır.

Kasten Yaralama Suçunun Cezası Paraya Çevrilebilir Mi?

T.C.K.’nun 49/2. maddesine göre 1 yıl veya daha az süreli hapis cezası kısa süreli hapis cezasıdır. Kısa süreli hapis cezası ise T.C.K.’nun 50. maddesine göre adli para cezasına çevrilebilir. Ceza kanununda suç için hapis cezası ve adli para cezası seçenek olarak belirlenmişse, hapis cezası seçilmesi durumunda bu ceza adli para cezasına çevrilemez. T.C.K.’nun 52. maddesine göre adli para cezası, 5 günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yediyüzotuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle hesaplanır ve hükümlü tarafından Devlet hazinesine ödenir.

En az yirmi ve en fazla yüz Türk Lirası olan bir gün karşılığı adli para cezasının miktarı, kişinin ekonomik ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak belirlenir. Uygulamada genellikle hapis cezasının gün karşılığı 20 TL üzerinden takdir edilerek belirlenmektedir. Hakim hükümlünün şahsi ve ekonomik hallerini göz önünde bulundurarak, adli para cezasını ödemek için 1 yıldan fazla olmamak üzere mehil verebileceği gibi cezanın belirli taksitler halinde ödenmesine de karar verebilir. Taksit süresi iki yılı geçemez ve taksit miktarı dörtten az olamaz. Taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmın tamamı tahsil edilir ve ödenmeyen adli para cezası hapse çevrilir. Bu durumda hapis cezasının süresi belirlenirken günlüğü 100 TL’den değerlendirilerek hesaplanır.

Hapiste iken para cezasının ödenmesi halinde hapiste yatılan gün karşılığı olan miktar düşülerek adli para cezası tahsil edilir ve hükümlü tahliye edilir. Hakkında yakalama kararı bulunan hükümlü adli para cezasını ödediği takdirde yakalama kararı kaldırılır.

Kasten Yaralama Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Şartları Nelerdir?

Kasten yaralama suçunun mahkeme hükmü ile sabit olması halinde belli koşullarla hükmün açıklanması geri bırakılabilir. Bu durumda hükmün açıklanması 5 yıl süre ile geri bırakılır. 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlenmediği takdirde 5 yıllık sürenin sonunda mahkeme düşme kararı verir. 5 yıl içerisinde kasıtlı başka bir suç işlenmesi halinde ise mahkeme geri bıraktığı hükmü açıklar.

Ancak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının bazı şartları vardır. Bunun için fail kasten yaralama suçundan önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamalıdır. Ayrıca kasten yaralama neticesinde aldığı hapis cezası 2 yıldan fazla olmamalıdır ya da sanığın aldığı ceza adli para cezası olmalıdır. Sanığın kasten yaralama neticesinde mağdurun uğradığı zararı gidermesi gerekir. Sanığın HAGB kararı verilmesini kabul etmesi gerekir ve mahkemenin sanığın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaati oluşması gerekir. HAGB kararlarını adli makamlar görebilse de, adli sicil kaydında HAGB kararı görünmez.

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Yaralama Nedir?

Netice sebebiyle ağırlaşmış suç, kişinin işlemeyi kastettiği suçu işlerken, taksirli davranışı sonucu işlemek istediği suçtan daha ağır bir neticenin ortaya çıkmasıdır. Kişinin kasten yaralama suçunun T.C.K.’nun 86/1. maddesindeki temel şeklini işleme kastıyla hareket ederken, dikkatsiz ve tedbirsizce davranması sonucu daha ağır neticelerin ortaya çıkması durumunda netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu meydana gelecektir. Netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu Türk Ceza Kanunu’nun 87. maddesinde düzenlenmiştir.

T.C.K. m.87/1’e göre kasten yaralama fiili mağdurun duyularından veya organlarından birinin sürekli işlevinin zayıflamasına, konuşmasında sürekli zorluğa, yüzünde sabit ize, yaşamını tehlikeye sokan bir duruma, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun vaktinden önce doğmasına neden olmuşsa ceza bir kat artırılır. Ancak bu durumda ceza kasten yaralamanın temel şeklinde 3 yıldan, yukarıda saydığımız nitelikli hallerinde 5 yıldan az olamaz.

T.C.K. m. 87/2’ye göre kasten yaralama suçu mağdurun iyileşmesi olanağı bulunmayan bir hastalığa veya bitkisel hayata girmesine, duyularından veya organlarından birinin işlevinin yitirilmesine, konuşma ya da çocuk yapma yeteneklerinin kaybolmasına, yüzünün sürekli değişikliğine, gebe bir kadına karşı işlenip de çocuğunun düşmesine neden olunması halinde verilecek ceza iki kat artırılır. Ancak bu durumda verilecek ceza kasten yaralama suçunun temel şeklinde 5 yıldan, yukarıda saydığımız nitelikli hallerinde 8 yıldan az olamaz.

T.C.K. m. 87/3’e göre kasten yaralamanın vücutta kemik kırığına veya çıkığına neden olması halinde T.C.K. m. 86’ya göre verilecek ceza kırık veya çıkığın hayat fonksiyonlarındaki etkisine göre yarısına kadar artırılır.

T.C.K. m. 87/4’e göre kasten yaralama sonucunda ölüm meydana gelmişse kasten yaralama suçunun temel şeklinde 8 yıldan 12 yıla kadar, yukarıda sayılan nitelikli hallerinde ise 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kasten Yaralama Suçu İhmali Davranışla İşlenebilir Mi?

Türk Ceza Kanunu’nun 88. maddesine göre kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi halinde verilecek cezanın üçte ikisine kadarı indirilebilir.

İhmali suç; failin icrai bir davranışla gerçekleştirebileceği suç teşkil eden bir eylemi hareketsiz kalarak gerçekleştirebildiği durumlarda söz konusu olur. Bu durumda failin neticeyi önlemeye dönük kanundan veya sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü olması gerekir. Örnek olarak hekimlerin hastalarına karşı tedavi kapsamındaki sorumluluğu, anne babanın çocuklarını koruma ve gözetme yükümlülüğü verilebilir.

Yeni İnfaz Yasasında Kasten Yaralama Suçuna İlişkin Bir Düzenleme Bulunmakta Mıdır?

İnfaz hukukuna ilişkin düzenlemeler içeren 7242 sayılı yasada kasten yaralama suçunun nitelikli hallerine ilişkin düzenlemeler mevcuttur.

Kasten yaralama suçunun “canavarca hisle işlenmesi”, suçun cezasının arttırılmasını gerektiren nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Bu eylem neticesinde verilecek ceza bir kat artırılacaktır. Örnek olarak mağdurun yüzüne kezzap atılarak yaralanması halinde canavarca hisle yaralamadan dolayı ceza artırılacaktır.

Ayrıca yeni yasa ile kasten yaralama neticesinde ölüm meydana gelmesi halinde verilecek cezanın üst sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkartılmıştır.

Kasten yaralama suçu çok yaygın bir suç türüdür. Eylemin suç teşkil edip etmediği veya hangi kategoriye girdiği hususunda avukat yardımı alınması faydalı olacaktır. Oğuz Hukuk Bürosu olarak kasten yaralama suçu ile ilgili müvekkillerimize profesyonel danışmanlık, soruşturma ve dava takibi hizmeti sunarak adaletin tesisine ve hakkın teslimine katkı sunmaya çalışmaktayız.