CİNSEL TACİZ SUÇU

Cinsel taciz suçu, teknolojik olanakların da artmasıyla son yıllarda çok yaygın görülen bir suç türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu makalemizde cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen diğer suçlarla sıklıkla karıştırılan cinsel taciz suçu ele alınmaktadır.

Cinsel taciz suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında mağdurun şikayeti üzerine 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.

Fiilin çocuğa karşı işlenmesi hali ağırlaştırıcı neden olarak düzenlenmiş olup, bu fiil için 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Bu fiil karşılığında seçenek olarak adli para cezası öngörülmemiştir.

Suçun işlenmesi durumunda daha ağır ceza verilmesini gerektiren diğer haller şunlardır;

Kamu görevinin, hizmet ilişkisinin veya aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile işlenmesi,

Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından işlenmesi,

Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak sureti ile işlenmesi,

Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle işlenmesi,

Teşhir sureti ile işlenmesi halleridir.

Bu hallerde verilen ceza yarı oranında arttırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise, verilecek ceza 1 yıldan az olamaz.

Cinsel taciz suçunu oluşturan eylemler sıklıkla karıştırılmaktadır. Cinsel taciz suçunda mağdurun vücut bütünlüğünün ihlali söz konusu değildir. Mağdura fiziksel temasla işlenen suçlar eylemin niteliğine göre, cinsel saldırı, nitelikli cinsel saldırı veya basit cinsel saldırı suçlarını oluşturabilecektir.

Kanun maddesinin gerekçe kısmında cinsel taciz suçu; ahlak temizliğine rağmen mağdurun cinsel yönden rahatsız edilmesi olarak tanımlanmıştır. Burada eylemin ayırt edici özelliği mağdurun vücut dokunulmazlığını ihlal etmeden rahatsız edilmesidir. Mağduru cinsel içerikli mesaj atılması, telefon edilerek cinsel içerikli konuşmalar yapılması, yüz yüze cinsel içerikli sözler kullanılması, el ile hareket yapılması eylemleri bu suça örnek olarak verilebilir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, suçun oluşabilmesi için mağdurun sadece rahatsız edilmesi değil, cinsel yönden rahatsız edilmesi gerektiğidir. Cinsel bir amaç güdülmeden mağdurun rahatsız edilmesi eylemin niteliğine göre, hakaret veya kişilerin huzur ve sükununu bozma suçlarını oluşturabilecektir.

Cinsel taciz suçu şikayete bağlı bir suçtur. Ancak suç uzlaşmaya tabi değildir.

Suçun niteliğine ve özelliklerine ilişkin somut olaya özgü durumlar farklılık gösterebildiğinden bir ceza avukatından yardım alınması faydalı olacaktır.