Anonim Şirketlerde Avukatın Görevleri

ANONİM ŞİRKETLERDE AVUKATIN GÖREVLERİ

1- Anonim şirket ile ilgili her türlü davaların takip edilmesi,

2- Anonim şirket ile ilgili her türlü icra dosyalarının takip edilmesi,

3- Anonim şirket ile ilgili her türlü vergi ihtilaflarına ilişkin hukuki işlemleri gerçekleştirmek,

4- Anonim şirket ile ilgili hukuki konularda istenildiği takdirde hukuki görüş beyan etmek,

5- Anonim şirket adına gelen ve anonim şirket tarafından gönderilmesi gereken hukuki konularda yazışmaları gerçekleştirmek (İhtarname, ihbarname, cevabi müzekkere v.s)

6- Anonim şirketler ile ilgili mevzuat değişikliğini şirkete mail aracılığıla bildirmek.

7- Adli ve idari kaza mercileri ile Vergi İtiraz ve Temyiz Komisyonlarına intikal etmiş bulunan ihtilaflar ile rica dairelerinden gelen adli tebligatı tebellüğ etmek ve yapılması gerekli işlemleri şirkete bildirmek, avukatın görevine girmesi halinde gereğini yerine getirmek,

8- Anonim şirketin istemi halinde sözleşme düzenlemek,

9- Anonim şirketin avukatı tarafından düzenlenmeyen sözleşmeleri imza onayı gerçekleşmeden önce incelemek,incelenen sözleşmeye ilişkin hukuki açıdan yazılı görüş bildirmek,

10- Anonim şirketin genel kurulunun yasaya uygun yapılmasını sağlamak ve bu konuda şirketi bilgilendirmek.

Yasal düzenlemede, anonim şirketin açtığı ve hakkında açılan davada avukat sözleşmesi zorunluluğu öngörüldüğü izlenimi vermekte olup uygulamada danışmanlık hizmeti sözleşmesi yapılması istenmekte ve bu şekilde uygulama yapılmaktadır. 2014 Asgari Avukatlık Ücreti Tarifesi uyarınca, anonim şirket avukata dava ve icra dosyalarının takibi için aylık en az 1.250,00 TL + Kdv ücret ödemekle yükümlüdür. Zorunluluk söz konusu olduğu için, her ay serbest meslek makbuzunun kesilmeside zorunludur. Bu durumda bu ücretin vergisi kesin ödenecektir. Ayrıca tarifede , takip edilen icra takipleri ile davalara ilişkin avukatlık ücretini aşması durumunda eksik kalan kısmın avukata ait olduğu açıkça belirtilmiştir.