İcra ve İflas Hukuku

faaliyetToplumu oluşturan bireylerin tamamının aynı yönde düşünmesi, aynı davranışlarda bulunması mümkün değildir. Herkes istediği gibi davrandığı takdirde, toplumda kaos ortamı oluşur. Bu nedenle, toplumsal ve hukuki barışı koruma amacıyla yöneticiler tarafından genel ve soyut kurallar belirlenir, yargı organları aracılığıyla bu kuralların uygulanması, dengenin korunması, hukuk düzeninin ve barışının devamı sağlanmaya çalışılır.

İcra ve İflas hukukunun özünde, alacaklı ile borçlunun hak ve hukukunu bir denge üzerinde korumak, sonuçta alacağın ya da borcun sona ermesine yönelik işlemlerin gerçekleşmesi ile taraflar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi bulunmaktadır. Toplumsal ve hukuki barış için; siyasi, hukuki, sosyal ve ekonomik yapının bir bütün olarak sağlıklı olması ve aralarında uyum bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, ekonomik varlığın devamı için koruyucu önlemler alınarak alacaklı ve borçlunun karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenlenmektedir.

Bireylerin maddi hukuktan kaynaklanan istemleri ile ilgili olarak; elinde bulunduğu iddia edilen belge niteliğine göre icra takipleri gerçekleştirilmektedir. İcra-iflas takipleri başlatılarak gerekli usul işlemleri tamamlanmakta, gerektiği takdirde cebri icra aracılığıyla borçlunun malvarlığı haczedilerek ve paraya çevrilerek alacağın tahsil edilmesi sağlanmaktadır. İcra-iflas takiplerinin başarı ile sonuçlanması için, sürekli araştırma yapılması esastır. İcra-iflas takip işlemleri, icra-iflas daireleri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. İcra-iflas takip işlemlerinden kaynaklanan davalar ise İcra Mahkemeleri aracılığı ile çözümlenmektedir. İcra Mahkemelerinin verdiği temyize açık kararlar, Yargıtay’ın ilgili daireleri tarafından incelenerek sonuçlandırılmaktadır. İcra Mahkemeleri tarafından verilen kararlar, maddi anlamda kesin hüküm niteliği taşımadığı için aleyhine hüküm verilen tarafın genel mahkemelerde dava açma hakkı bulunmaktadır. Alacaklı ya da borçlunun, hak ve yükümlülüklerinin korunması için 2004 Sayılı İcra İflas Yasası uygulanmaktadır.

Oğuz Avukatlık Bürosu İcra İflas Hukuku alanında;

  • Alacaklı gerçek ya da tüzel kişilerin, alacağının tahsili için icra takip işlemlerini,
  • Borçlu gerçek ya da tüzel kişilerin aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve çıkarlarının korunması işlemlerini,
  • Taraflar arasında kabul edildiği takdirde ve tarafların hakları korunarak uzlaşma işlemlerini,
  • İcra takip işlemlerinden kaynaklanan İcra Ceza davalarını (taahhüdü ihlal, mal kaçırma, ticareti terk, nafaka yükümlülüğünü ihlal v.b.) takip işlemlerini,
  • İcra İflas Kanunu’na aykırı icra takip işlemleri nedeniyle hak ve menfaatleri korunması gereken müvekkil taraf adına icra hukuk davalarını (şikayet,itiraz,istihkak,tahliye v.b.) takip işlemlerini,
  • Borca batık gözüken şirketlere ilişkin yapılandırma, iflas erteleme, iflas, konkardato v.b. işlemlerini gerçekleştirmektedir.