Eşya Hukuku

faaliyet

Eşya hukuku, maddi mallar üzerindeki mutlak haklarla ilgili olarak, şahıslar arasındaki ilişkileri düzenleyen kurallar bütünüdür. Eşya şey kelimesinin çoğuludur ve eşya hukuku maddi varlığı olan,menkul ve gayrimenkul ve her türlü eşyayı kapsar,mülkiyet ve mülkiyetle ilgili işlemlerin yanı sıra, sınırlı ayni haklar denen hakları da düzenler.

Kişilerin maddi mallar üzerindeki hakları için geçerli ve bağlayıcı olan, kuralları ihtiva etmektedir. Objektif anlamda; kişilerin eşyalar üzerindeki haklarını özel hukukunu düzenleyen eşya hukuku bir kişinin eşya üzerinde doğrudan ve münhasıran sahip olduğu hakkı ifade eder. Eşya hukukunun en göze gözüken özelliklerinin birisini gerçek kişiler ile tüzel kişilerin taşınır eşya ve taşınmaz eşya üzerindeki haklarını birbirinden ayrı ayrı düzenlenmesidir. Bununla bağlantılı olarak, eşya hukuku taşınır mallar eşya hukuku ve taşınmaz mallar eşya hukuku olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır.

Eşya Hukuku Hukuki işlemlerin güvenliği, ayni hakları (mülkiyet, sınırlı ayni haklar örneğin irtifak hakları ve rehin hakları) ve eşyaya bağlı borçları hukuki durumu, yüklenici ve işverenlerin kanuni rehin haklarının kuruluşu ve sona ermesi ilgili ağırlıklı olarak emredici hukuk kuralları ihtiva etmektedir.

Eşya hukukunun, kişilerin eşya üzerinde haklarına yönelik taşınır mal ve taşınmaz mal üzerindeki haklar ayrımını yapmış olmasının sonucu olarak mülkiyet hakkını sona ermesi halleri, taşınır eşya mülkiyeti ve taşınmaz eşya mülkiyetinin sona ermesi şeklinde ayrı ayrı düzenlemeye tabi tutmuştur. Bu ayrı düzenlemeye rağmen hukukun uygulanmasında tamamen veya kısmen genel ayni eşya hukuku ilkeleri hâkimdir. Örneğin açıklık- aleniyet ilkesi taşınır veya taşınmaz eşya hukukunda hakların kazanılmasında uygulanmaktadır.

Oğuz Avukatlık Bürosu;

  • Ev, arsa, işyeri vb. gayrimenkullerinde hukuki ihtilaf yaşayanlar için taşınmaz mülkiyeti davalarının takip işlemleri
  • Taşınır mallarında hukuki uyuşmazlığa düşenler için zilyetlik davalarının takip işlemleri
  • Kat, daire, mağaza, depo vb. gayrimenkuller üzerinde bağımsız mülkiyet hakkını tam anlamıyla kullanamayanlar için kat mülkiyetinden kaynaklı her türlü davalar ile takip işlemleri. Taşınmaz mükellefiyeti, taşınmaz rehini, taşınır rehini, tapu sicili gibi konulara ilişkin davaların takip işlemleri gerçekleşmektedir.