İş Hukuku

faaliyetSigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye işveren; başkasının yararına beyin veya beden gücü ile becerisini kullanarak çalışan kişiye ise işçi denilmektedir. Toplumu oluşturan bireylerin; mesleki (iş kazası, meslek hastalığı), fizyolojik (analık, hastalık,sakatlık, yaşlılık, ölüm) ve sosyo-ekonomik (işsizlik,evlenme,doğum,konut gereksinimi) riskler karşısında ekonomik güvenliğinin sağlanmasına sosyal güvenlik denilir. İşçi-işveren arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi iş hukuku alanına girmektedir. Sosyal güvenliği sağlayan kurum kısaca SGK olarak varlığını sürdürmektedir. Sosyal güvenlik konusunda oluşan uyuşmazlıkların çözümlenmesi sosyal güvenlik hukuku alanına girmektedir.

Gerek iş hukuku gerek sosyal güvenlik hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıkları çözümleme görevi İş Mahkemelerine aittir. 4857 Sayılı İş Kanunu ile 506 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu uyuşmazlıkların çözümlenmesinde uygulanmaktadır. Ayrıca denizlerde sigortalı çalışanlar hakkında, Deniz İş Kanunu uygulanmaktadır. İş Mahkemelerinin verdiği temyize tabi kararlar, Yargıtay’ın ilgili daireleri tarafından denetlenerek sonuçlandırılmaktadır.

Oğuz Avukatlık Bürosu İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında;

  • Hizmet sözleşmelerinin düzenlenmesi işlemlerini,
  • Hizmet akdini feshe yönelik ihtarname düzenlenmesi işlemlerini,
  • İşçi ile işveren arasındaki hizmet süresinden, hizmet akdinden, akdin feshinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ile işe iade davaları takip işlemlerini,
  • İşçinin haklı nedenle feshinden doğan işçi alacağı (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, fazla çalışma, yıllık izin, ücret, hafta tatili ücreti, ulusal ve dini bayram tatili ücreti v.b.) davaları takip işlemlerini,
  • Sosyal Güvenlik Kanunu’ndan kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin davaları takip işlemlerini,
  • Taraflar arasında kabul edildiği takdirde ve tarafların hakları korunarak uzlaşma işlemlerini,
  • Deniz İş Kanunu çerçevesinde uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin davaları takip işlemlerini,
  • Grev,lokavt v.b. işçi-işveren uyuşmazlıklarının çözümüne ilişkin davaları takip işlemlerini gerçekleştirmektedir.